Orgelkonsulent

Etter en 7-årig universitetsutdanning tom. doktorgrad i tillegg til orgelteknisk studie hos en orgelbygger, sponsret av en nordnorsk kommune i slutten av 1980-tallet, har Tim i en liten mannsalder vært aktiv som orgelkonsulent i Norge og i utlandet, i forhold både til nybygg og restaurering. I tillegg til arbeid som Kirkemusikkonsulent i Nord-Hålogaland Bispedømme har han undervisst i orgeldesign og vedlikehold ved norske og britiske universiteter (bl.a. som Førsteamanuensis ved Høgskolen i Tromsø og Studiedirektør ved Universitetet i Lancaster), har skrevet en rekke artikler, bøker og leksikonartikler om orgeldesign og restaurering og har hatt en rekke vellykkede konsulentoppdrag.

Tim er ikke tilknyttet noen bestemte orgelbygger og tar alltid utgangspunkt i lokale forhold og ønsker. Han er spesielt opptatt av å ivareta forutsibarhet i prosessen (f.eks. å ha klar dialog med bispedømmer, Riksantikvaren, arkitekter, det offentlige og andre interesserte) og i økonomien.

Relevante publikasjoner:

Spisskompetanse i forhold til Troms og Finnmark
Som Kirkemusikkonsulent i Nord-Hålogaland Bispedømme hadde Tim i flere år ansvar for orgellandskapet i begge fylkene; bl.a. inspesksjons- og rådgiver funksjon i forhold til vedlikehold og utbedringer og bistand med anskaffelsesprosessen for nye instrumenter i tillegg til å være Biskopens saksbehandler og rådgiver i forhold til bispedømmets godkjenning av nye instrumenter og av planer for arbeid. I denne forbindelse har han opparbeidet både et meget detaljert bilde av hva som fungererer og ikke fungerer i landsdelen (i forhold til klima, liturgiske tradisjoner, folkesjel osv) alt fra Longyearbyen i nord til Kirkenes i øst og Skånland i sør-vest og, ikke minst, gode innsikter i bispedømmets og Riksantikvarens godkjenningsprosesser. Har også holdt kurs i landsdelen (f.eks. kurs i orgelvedlikehold på Karasjok kirke, sammen med orgelbyggeren Henrik Brinck Hansen).

Eksempler på privatarbeid som orgelkonsulent
I Nordreisa (klikk bildet, til høyre, for kirkens omtale av instrumentet) skulle et inadekvat instrument på galleriet i en 1800-talls nordnorsk kirke byttes ut med noe med bedre liturgiske, musikalske og arkitektoniske kvaliteter. Tim hjalp menigheten til å sette ord på behovene de hadde, og sikret at de fikk oppfylt alle sine ønsker og behov. Samtidig fikk han spare menigheten for store beløp (langt mer enn konsulenthonoraret) ved å forhandle en avtale med orgelbyggeren som bl.a. ble bygget på fast leveringspris (altså, ikke indeksregulert) slik at menigheten kunne være sikker på at kostnadene ikke kom til å øke underveis. Prosjektet ble et prakteksempel på samarbeid mellom oppdragsgiver, orgelbygger og konsulent – hele prosessen gikk knirkefritt og orgelet står nå som det desidert fineste i denne delen av bidspedømmet.

Tims første nybyggprosjektet var allerede i begynnelsen av 1980-tallet ved en småby i sør-England der et trøorgel skulle byttes ut mot et nytt 2-manuals mekaniske instrument. Orgelet ble vellykket og står uendret i kirken dag. Men Tims bentenkeligheter den gangen i forhold til pedalmekanikken - som han da hadde for lite faglig tyngde til å ha nok innflytelse på - ble realisert og pedalmekanikken er det eneste som har måtte fikses på i senere år - en tabbe Tim har lært mye av.

En stor del av arbeidet over de årene har omhandlet restaurering eller ombygging av historiske instrumenter, noe som kan være svært utfordrende. Ikke minst er økonomien en konstant utfordring (spesielt i England der kirken ikke mottar noen form for offentlige tilskudd eller kirkeskatt og hele driften må finansieres av menighetens takkoffer), noe som har ført til mange prosjekter der deler av et historiske instrument har vært restaurert og resten sikret mot eventuelt fremtidige arbeid. Typiske eksempler på spesielle prosjekter med meget strenge økonomiske krav er den ene hvor spørsmålet var hvordan best å bruke et veldig lite pengebeløp på et instrument med en rekke problemer (rapport her) og en kirke som i utgangspunkt trodde de måtte restaurere sitt store orgel selv om de ikke hadde råd til dette, men jeg fikk fremvise at problemene med orgelet var uoverkommerlig og at det faktisk ble mulig innenfor de økonomiske rammene å skaffe seg et mindre og mer tjenelig instrument (rapport her).